اګست 24, 2019

هره تيږه یې غمی دی / کاروان

هره تيږه یې غمی دی / کاروان

شاعر: پير محمد کاروان 

په مخه کې یې وروڼه شرمښان دي او کوهی دی
خو بیا هم دا یوسف وطن چا مړ نه کړ ژوندی دی

هی هی پر خزانو یې ناست، د جهل ښاماران دي
کنه چې هره تیږه یې را وسپړې غمی دی

ترې غوڅ یې کړئ ترې ویې سوځوئ په اور د قهر
چې څوک یې هم د سترګو او د زړه تېره ازغی دی

مهینه او زرینه مَلِکه یې خپلواکي ده
افغان وطن د شاتو د مچیو ټوپکی دی

دانې دانې نغمې یې مرغلرې د امېل دي
په تار د ترنُم کې یې ملاله سُر و لی دی

نارې وهم له درده ګرم مې مه بولئ عالمه
دردمن د ایشیا زړه خو مې کاروانه زړګَکی دی

Related posts