اګست 24, 2019

موږک ښکارې

موږک ښکارې

انارګل یو ځل په چارسو کې د بانجڼو د دوکان مخ ته ناست ؤ چې له هغه ځای څخه یې یو ډېر بې تکلفه ملګری طوطي ګل تېرېدی. طوطي ګل چې کله ولیدل چې انارګل یوازي ناست دی نو راغی او خواکې ورسره کښېناستی.

انارګل خدای خبر د استغراق په کوم عالم کې ناست ؤ، د سر په ښورولو سره د طوطي ګل د سلام له ځواب ورکولو پرته یې هیڅ ونه ویل. د اوږدې مودې له خاموشۍ وروسته پر طوطي ګل دا حالت وغمېدی او د انارګل د تنګولو په اراده یې هغه ته وویل:
انارګل خانه! دا کومي عینکي چې ته پر سترګو کوې، دا نوري مه پر سترګو کوه.
اوس انارګل مجبوره شو چې لامل یې ترې وپوښتي، نو ویې ویل چې ولي یې نه پر سترګو کوم؟
طوطي ګل: انارګل خانه! په دې عینکو کې دي رنګ بلکل د موږک ښکاري…
طوطي ګل سمدستي ورغبرګه کړه:یه سړیه! که زه عینکي پر سترګو نه کړم نو بیا ستا رنګ او شکل راته د موږک ښکاري.

Related posts