اګست 24, 2019

غزل/ پرهېز شگیوال

غزل/ پرهېز شگیوال

په غوږو کوڼ، په سترګو ړوند، په خوله ګونګی دی پاچا

د بل ملګری دی، زموږ نه دی پردی دی پاچا

تنکي، تنکي ګلان پراته دي ممبر اور اخیستی

د ننګرهار بره اسمان کې تور لوګی دی پاچا

لاس کې قرآن یې دی، په څنګ کې خویې بم نه ښکاري

په وینو رنګ ماشوم چرو باندې سوری دی پاچا

یوه تورسرې د زوی نوم اخلي او چیغې وهي

خاورې په سر بادوي ورک ورنه بچی دی پاچا

ته د شیرزادو او فراه، کندز په حال چې چوپ شوې

د شګیوال پرهېز خپه درنه زړګی دی پاچا

Related posts