جولای 23, 2019

د دیدن په طلب/ د محمد علیم بسمل تازه غزل

د دیدن په طلب/ د محمد علیم بسمل تازه غزل

شاعر: محمد علیم بسمل 

چې نظر ستا پۀ قدرتو یوه شيبه پريوځي
فکر تکبیر ووايي، عقل پۀ سجده پریوځي

د شپې پۀ جام کې دا څۀ ورکړې، د جهان ميخوار ته؟
چې یې له سر نه د لمر سپينه لنګوټه پریوځي

د آسمان بام ته لمر دتا پۀ اجازه راخېژي
د غرونو پښو ته بيرته ستا پۀ اجازه پریوځي

موږ ته همدغه دی دیدن، چې د دیدن پۀ طلب
موسی بيهوشه شي، او طور ټوټه، ټوټه پریوځي

بسمل لمانځۀ کې هم قیام کوي، دتا پۀ امر
کنه له خاورو سره نۀ ښایي، چې نۀ پریوځي

Related posts