جون 27, 2019

پښتنه خورکۍ

پښتنه خورکۍ

پښتنه خورکۍ

شاعر عصمت الله بشام

د یوي مستورې پښتنې خورکۍ عــزت یې لوټ کــړ
زما پــه وطن کي د ډیوې خورکۍ عزت یې لوټ کــړ

ساتل یــې زمــونږ ده فــرضــه د شــریعــت لــه نـــګا
مومینه ویښ شه دښایستې خورکۍ عزت یې لوټ کړ

اې تــه خـبــر یې چي زه ولې داسې مــړاوی ښکارم
اې ځـان خبر کړه د جلوې خورکۍ عزت یې لوټ کــړ

بــې نـنــګه نــه یم چي په درد باندي یـې نــه دردیـږم
زمــوږ د نـنګ غیرت شغلې خورکۍ عزت یـې لوټ کړ

د ننګ غیرت تاریخ لرونــکو تاســو ولی چــپ یاسـت
زمــا د روح زمــا د لیـمې خورکۍ عـزت یـې لوټ کــړ

ځــمــه بـــشـــام د داړوَرې بـــــلا داړي بـــاســـــم
د یوې پتــمــني فرښتې خورکۍ عزت یـې لوټ کــړ

Related posts