مې 24, 2019

دلۍ دلۍ

دلۍ دلۍ

شاعر معتصم

دانن چه ستا په څنګ کی دي روان دلۍ دلۍ
دا واړه دي دکفر غلامان دلۍدلۍ
زما خواره جونګړه ورته ښکاري ګنهګاره
چه نن کړي دبمونو پری باران دلۍدلۍ
کتاب می مدرسه می او وړوکي ماشومان می
سپارلي می په لاسو شهیدان دلۍدلۍ
دتورو بلاګانو او دروڼ سهار جګړه ده
توی شوي درامبیل چامبیل ګلان دلۍدلۍ
لامړ نه یم ژوندی یم لا ولاړ په هر میدان یم
تر ی اخلم دظلمونو به تاوان دلۍدلۍ
دسپینی عقیدی اودصلیب مقابله کی
خښ کړی می هر وختی شرمخان دلۍدلۍ
ای مشره ای سپینګیریو ای دکفر ګوډاګیو
یو وخت به ځان احساس کړی په زندان دلۍ دلۍ
تاریخ ته سر ښکاره کړه عمریار نه لږ څه ذده کړه
دی لار کی نابود شوی مخکښان دلۍدلۍ

Related posts