اګست 24, 2019

فکاهی سیاسی کج‌کلاه‌خان به ارتباط جنرال مستر تادین

فکاهی سیاسی کج‌کلاه‌خان به ارتباط جنرال مستر تادین

تادین خان: همو چی است؟
قمندان کندک: کدامش؟
تادین‌خان: او همو کلان چیز که خوب روشنایی می‌دهد؟
قمندان کندک: چیزی نیست فقط آفتاب است آفتاب را خو نمی‌گوئید قربان؟
تادین: ها شاباس همو همو را به نشانه بزنید مثلیکه از مخالفین باشد؟
قمندان کندک: نگار نازنین هیچی به هیچی. برویم قمندان صاحب تشکر از معلومات نظامی‌تان.😜
#کج‌کلاه‌خان

Related posts