اګست 24, 2019

طنز سیاسی/ شرح گفتگوی تیلفونی صلاح ربانی با وزیر خارجه هالند

طنز سیاسی/ شرح گفتگوی تیلفونی صلاح ربانی با وزیر خارجه هالند

اشاره: کج کلاه خان میگوید طرفداران صلاح ربانی راست میگویند که بخاطر تیلفون صلاح ربانی مسابقهٔ کارتون کشی در هالند لغو شد اصل گپ در محتوای تیلفونی جناب وزیرخارجه با وزیرخارجهٔ هالند که بشرح ذیل رخ داده:

– صلاح ربانی وزیرخارجه: الو جناب وزیر کشور همکار و دوست بین المللی ستيف بلاك وزیر خارجه کشور هالند خوب استید؟
– ستیف بلاک وزیر خارجهٔ هالند: شما؟
– ربانی: ربانی خورد استیم وزیر خارجه کشور مستقل افغانستان صاحب!
– بلاک: ربانی تو استی بچیم خیریت بود پیسه میسه ضرورت است چی؟
– ربانی: ها صاحب خیریت بود نخیر فعلا خو ضرورت نیست ولی اگه هم بتی که دگه نیکی و پرسش؟
– ربانی: مه اصل بخاطر یک چیز دیگه مزاحم شدیم؟
– بلاک: بخاطر چی مزاحم شدید پس؟
– ربانی: همین مسابقهٔ کارتون اگر لطف شما شود بند کنید؟
– بلاک: نمی شود بچیم دگه عرضی نیست؟
– ربانی: خواهش میکنم زاری میکنم صاحب همین گپ را بند کنید؟
– بلاک: خوب بخاطر چی؟
– ربانی: بهتر است خبر نشوید فقط به گل روی ما اگر بند کنید؟
– بلاک: روی شما گل ندارد برو بای نمی شود.
– ربانی: اصل گپ مانده صاحب؟
– بلاک: چی بچیم؟
– ربانی: طالبان تهدید کرده اگر مسابقه جور شود نیروهای شما در وطن ما هدف می گیرند بطور خاص، باز مجبور بچه های قهرمان وطن ما از جان سربازای شما دفاع کنند البته تا دفاع کنند ممکن چند تا از عساکر شما هم تلف شوند لذا ما را هم به بلا نیاندازید خود را هم!
– بلاک: خوب جانت در بیاید از اول بگو طططااالللبببااان؟؟؟
– ربانی: بلی صیب طالبان!
بلاک: خوب باشه غلط میکنیم کارتون بکشیم فقط یک اطمینان بته طالب ما را اول هدف نگیرد بیزاریم از رنگ مسابقه.
بای بای گودبای مه زودتر بروم موضوع را با مقامات امنیتی کشور خود شریک کنیم مثل شما خو بی پروا نیستیم جان سربازای ما بر ما عزیز و گران نباشه.
– ربانی: صاحب صبر کنید پس تشکری از مه کجا شد؟
– منشی وزیر خارجه هالند: لطفا مزاحم جناب وزیر نشوید او مثل شما بیکار نیست.
– ربانی: خوب باشه صاحب باشه تنکیو وری ماچ.

Related posts